sadsad x
asdasd
Veri Sahinibinin Haklarının Kullanımına Yönelik Form

YÜKSEL TOHUM

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna başvurması gerektiği belirtilmektedir.

 

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Yüksel Tohum A.Ş. ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YOLU:

Bu çerçevede yazılı olarak şirketimize yapılacak başvuruların;

 

  • 1- Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Kurşunlu mh. Madenler sk. No:12/A 07112 Aksu / Antalya Adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
  • 2- Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Kurşunlu mh. Madenler sk. No:12/A 07112 Aksu / Antalya Adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,
  • 3- İşbu Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak info@yukseltohum.com adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle,

 

Yüksel Tohum A.Ş. ne iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Yüksel Tohum A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak,  işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,  Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.………………………………………………………………………………………


BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

                                                                                                   

 

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 

Ad Soyad                           :

TC Kimlik Numarası          :

Doğum Tarihi                    :

E-posta                              :

Adres                                 :

Cep Telefonu                     :

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Yüksel Tohum’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Yüksel Tohum, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır


 

Lütfen Yüksel Tohum ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

 

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………..

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:………………….……………………………. Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…

 

 

☐ Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar : ………………

☐ Diğer: ………………………………………………

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz

………………………………………………………

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Talep

No

                                                          Talep Konusu

                          Seçiminiz

1

Yüksel Tohum’un hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek

istiyorum.

 

2

Eğer Yüksel Tohum hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Eğer Yüksel Tohum hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

 

                   Düzeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

                    Sadece bir kutu                                      işaretlenebilir.

 

                      a)
                      b)

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

                    Düzeltilecek veri;

8

Kişisel  verilerimin  kanun  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun olarak işlenmiş  olmasına rağmen,  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede  kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

                    Sadece bir kutu                                      işaretlenebilir.

   

                      a)

 

 

                       b)

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri  ek olarak gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

 

 

                       Analiz Sonucu Ortaya                               Çıkan Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ekolarak gönderiniz.   (Mahkeme kararı,  Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 

 

                       Kanuna Aykırılığa Konu                           Olan Husus;

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı        :                                                                                                    Başvuru Tarihi : İmza                  :

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.