sadsad x
asdasd
Aydınlatma Metni

YÜKSEL TOHUM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Yüksel Tohum A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmıştır.  Kişisel verileriniz, Yüksel Tohum A.Ş. tarafından, KVKK kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Sizlerden Kanun hükümlerine uygun bir şekilde elde edilmiş veriler; tohum satışı, satış sonrası hizmetlerinin verilmesi, fatura ve benzeri satış belgelerinin hazırlanması, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, üreticilerimize sunulan çeşit ve satış sonrası hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel veriler; tohum Ar-Ge, ıslah, üretim, pazar geliştirme gibi faaliyetler kapsamında hizmetlerimizin ifa edilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

1-Kişisel Veri İşleme Toplama Yöntem, Amaç ve İlkeleri

Yüksel Tohum A.Ş., faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri mevzuata uygun bir şekilde işleyecektir. Şirketimiz, veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken Kanunda yer verilen ilke, amaç ve usullere uygun hareket edecektir. 

Yüksel Tohum A.Ş., özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK hükümlerine ek olarak ayrıca Kurul tarafından belirlenen gerekli ve yeterli önlemleri alır.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, telefon, e-posta, çağrı merkezi veya diğer sözlü, yüz yüze görüşmeler, elektronik veya yazılı ortamlar kanalıyla toplanabilecektir. Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler Yüksel Tohum A.Ş, mevzuat ve düzenleyeceği politika metnine uygun hareket edecektir. Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, aşağıdakilerden bir veya birkaçını içerebilir:

  • Dijital kayıtlar (isim, soy isim, meslek, sağlık bilgileri, kredi kart bilgileri), fatura kayıtları, mali kayıtlar da dâhil olmak üzere tüm resmi kayıtlar.

2- Kişisel Verilerin Aktarılması

Yüksel Tohum A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara mevzuata uygun bir şekilde; sözlü veya yazılı olarak, devlet makamları ile resmi kurum ve kuruluşlarına Yüksel Tohum’un sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı gerçek veya tüzel kişilere, ailenize veya bunların çalışanlarına, temsilcilerine ve/veya onlar adına hizmet eden yurt içinde veya yurt dışında mukim herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılabilecektir.

 

 

3- KVKK 11. Madde Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişi kendisine ve/veya yasal vasisi olduğu kişiye ait kişisel verilerin;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Yasal mevzuat uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sebebiyle aleyhe çıkabilecek bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, ilgili kişi, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağı başvurularını yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Yüksel Tohum A.Ş.’ye iletebilecektir. İlgili kişi, Yüksel Tohum A.Ş.,  Kurşunlu Mh. Madenler Sk. No:12/A 07112 Aksu / Antalya -Türkiye adresine, kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat başvurabilir veya info@yukseltohum.com e- posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak talebini iletebilecektir.

İlgili kişinin yazılı başvurusunda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep konusunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. İlgili kişi tarafından yapılacak başvurularda kullanılabilecek Başvuru Formuna www.yukseltohum.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.